UVODNE NAPOMENE

Usvajanjem pravne stečevine EU-a Republika Hrvatska (RH) se obvezala izraditi strategiju zaštite morskog okoliša. S druge strane, ratifikacijom protokola o integralnom upravljanju obalnim područjima Sredozemlja obvezala se izraditi nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem. Slijedom toga, u listopadu 2014. godine, Vlada RH donijela je Uredbu o izradi i provedbi Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske kojom je objedinila ova dva navedena zahtjeva.

Proces izrade Strategije koji je u tijeku koordinira Ministarstvo zaštite okoliša i prirode uz stručnu podršku Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija (PAP/RAC) iz Splita Mediteranskog akcijskog plana (MAP) Programa Ujedinjenih naroda za okoliš (UNEP).

Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem okvirno su definirana tijela i odgovornosti za pripremu i provedbu Strategije: Povjerenstvo za koordinaciju, koje čine ministri po odgovarajućoj nadležnosti ministarstava, te Stručni nacionalni odbor. Takva struktura predstavlja jedan od inicijalnih mehanizama koordinacije i integracije upravljanja obalnim i morskim područjem.

PARTICIPACIJSKI PROCES

Za potrebu izrade Strategije napravljene su ocjene stanja morskog okoliša i obalnog područja. Slijedom metodologije definirane Okvirnom direktivom o morskoj strategiji (ODMS), detaljno su obrađene značajke morskog okoliša, te opterećenja i utjecaji na morski okoliš.

Za potrebe procjene stanja obalnog područja analizirano je pet tematskih područja koja su ocjenjena kao prioritetna: prostorni razvoj; okoliš, s posebnim naglaskom na obalnu bioraznolikost; gospodarsko-socijalni razvoj, s naglaskom na pritiske ekonomskog razvoja na okoliš; klimatske promjene; te sustav upravljanja obalnim područjem.

Kako bi se osiguralo pravovremeno uključivanja svih zainteresiranih dionika u proces izrade tematskih studija i same strategije, organizirane su radionice za predstavnike svih obalnih županija.

U prvom krugu, rezultati pojedinačnih studija su prezentirani na tri radionice (u Splitu, Zadru i Rijeci) tijekom travnja i svibnja 2015. godine, uz prisustvo predstavnika većeg broja dionika iz svih sedam obalnih županija. Na tim radionicama su izneseni mnogi prijedlozi koji su, izravno ili neizravno, inkorporirani u dokument o Početnoj procjeni stanja morskog okoliša i obalnog područja (rujan 2015.). Drugi krug radionica, gdje je prezentirana struktura Strategije, strateški prioriteti, ciljevi i mjere, organiziran je tijekom listopada 2015. godine u Dubrovniku, Šibeniku i Puli.

PRIPREMNI DOKUMENTI I AKCIJSKI PROGRAMI

Tematske studije procjene stanja obalnog područja :

 • 1. Prostorni razvoj obalnog područja Hrvatske (nacrt) (lipanj 2015.)
 • 2. Zaštita i korištenje ekosustava obalnog i morskog područja Hrvatske (srpanj 2015.)
 • 3. Upravljanje obalnim područjem u Republici Hrvatskoj (srpanj 2015.)
 • 4. Gospodarsko-socijalna analiza korištenja i troška propadanja morskog okoliša i obalnog područja (lipanj)
 • 5. Procjena mogućih šteta od podizanja razine mora za Republiku Hrvatsku uključujući troškove i koristi od prilagodbe
 • 1. Početna procjena stanja okoliša morskih voda (srpanj 2012.)
 • 2. Dobro stanje morskog okoliša i Skup ciljeva u zaštiti okoliša i s njima povezanih pokazatelja (listopad 2014.)
 • 3. Sustav praćenja i promatranja (listopad 2014.)

Početna procjena stanja morskog okoliša i obalnog područja dio je procesa izrade Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem RH u kojoj se utvrđuje postojeće stanje.

Očekivane koristi od izrade procjene stanja su:

 • definiranje polazne osnove i mjerila za izradu, razvoj, provedbu i praćenje provedbe Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem;
 • doprinos integraciji kopnenog i morskog dijela obalnog područja;
 • senzibiliziranje dionika u obalnom području za pitanja obalnog upravljanja i planiranja, uključivo i morski prostor;
 • doprinos definiranju pojma objedinjene strategije.

Početna procjena stanja morskog okoliša i obalnog područja - nacrt

Strategija upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem - prvi nacrt

Plan integralnog upravljanja obalnim područjem Šibensko-kninske županije, ili kraće Obalni plan, prikazuje kako primijeniti usmjerenja nacionalne strategije na primjerenoj teritorijalnoj razini. Ovaj plan ima poseban fokus na prilagodbi klimatskim varijabilnostima i promjenama dok su prioritetni izazovi za koje plan nudi rješenja u temama prostora, vodne infrastrukture, te uskog obalnog pojasa. Iako se plan prioritetno bavi navedenim temama, koristeći holistički pristup, predlažu se i druge mjere usmjerene ka jačanju otpornosti, odnosno postizanju održivog razvoja obalnog područja Šibensko-kninske županije.

Planom se predlažu tri grupe mjera:

 • 1. mjere uspostave sustava upravljanja,
 • 2. opće mjere jačanja otpornosti na razini županije, te
 • 3. posebne mjere na razini obalnih naselja.

Iako je Plan u nacrtu, ovdje se prezentira kao smjernica za buduće planove, odnosno daljnji rad - od "Strategije upravljanja morskim i obalnim područejm" prema održivosti i otpornosti obalnih područja RH.

Plan integralnog upravljanja obalnim područjem Šibensko-kninske županije (nacrt) (ožujak 2016.)

Plan integralnog upravljanja obalnim područjem Šibensko-kninske županije (sažetak)

ODRŽANE RADIONICE

Prvi krug radionica (travanj-lipanj, 2015.)

Izvještaj s prvog kruga radionica

Drugi krug radionica (listopad, 2015.)

Izvještaj s drugog kruga radionica

PREZENTACIJE

 • Dokumenti Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem
 • Gospodarsko-socijalna analiza
 • Nacrt Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem
 • Obalni ekosustavi
 • Početna procjena stanja morskog okoliša i obalnog područja
 • Proces izrade početne procjene
 • Provedba ODMS u hrvatskom dijelu Jadrana
 • Sustav upravljanja obalnim područjem
 • Upravljanje prostornim razvojem

POZIV ZA DOPRINOS IZRADI STRATEGIJE

Svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na pripremne dokumente i nacrt prijedloga Strategije uputite nam putem priloženog obrasca.

*Molimo popuniti sva polja